DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Overblik: Det skal skattekommission undersøge

Ny kommission skal undersøge problemer i skattevæsnet fra 2002 og frem. Tre områder er i fokus
1. JUL 2017 8.16

Særligt tre ting vil være i fokus for en undersøgelse, der tidsmæssigt ventes at fokusere på perioden fra 2002 til 2017.


1: Oprettelsen af Skat
Den 1. november 2005 blev der gennemført en sammenlægning af den statslige og kommunale inddrivelsesforvaltning. Det var et led i aftalen om strukturreformen fra juni 2004.

Undersøgelseskommissionen skal beskrive baggrunden for beslutningen om centraliseringen af inddrivelsesforvaltningen hos staten. Endvidere skal kommissionen blandt andet undersøge og redegøre for planlægningen og implementeringen af samt opfølgningen på denne centralisering.

Undersøgelseskommissionen skal i den forbindelse inddrage lovgrundlaget, de økonomiske og personalemæssige rammer, ledelsesmæssig forankring og ansvar, styring af centraliseringsopgaven, it-understøttelsen af forvaltningen og sammenhængen mellem organisatoriske ændringer og den fysiske placering af den sammenlagte inddrivelsesforvaltning samt samspillet mellem disse forhold.

2: Det kuldsejlede EFI-system og manglende inddrivelse af milliarder i skat
Kommissionen skal undersøge forvaltningen af inddrivelsesområdet. Kommissionens undersøgelse skal blandt andet omfatte organiseringen, it-understøttelsen og styringen af inddrivelsesforvaltningen, de bevillingsmæssige rammer, personalemæssige rammer og personalesammensætningen på området, ledelsesmæssig forankring og ansvar, udviklingen i skatterestancerne samt samspillet mellem disse forhold.

Herudover skal kommissionen undersøge digitaliseringen af inddrivelsesforvaltningen, herunder navnlig inddrivelsessystemet EFI.

Kommissionen skal i den forbindelse inddrage beslutningsprocesserne i forbindelse med planlægningen og udviklingen af systemet, tilvejebringelsen af det nødvendige datagrundlag for systemet og tidsplanen for udviklingen og implementeringen af EFI, idriftsættelsen af EFI samt samspillet mellem disse forhold.

Kommissionen skal endvidere inddrage risikostyringen i forløbet, herunder i forbindelse med de opståede forsinkelser af idriftsættelsen og håndteringen heraf med henblik på opretholdelse af driften, styring af sagsbehandlingstider og afbrydelse af forældelsesfrister. Undersøgelsen og redegørelsen skal desuden omfatte konsekvenserne af forløbet for borgernes retssikkerhed og lovligheden af forvaltningen på inddrivelsesområdet.

3: Nedskæringer i skat
Kommissionen har desuden til opgave at undersøge beslutningsgrundlaget for, implementeringen af og opfølgningen på de generelle effektiviseringstiltag i Skat i den undersøgte periode.

Ved undersøgelsen skal kommissionen inddrage de økonomiske og styringsmæssige rammer, herunder for så vidt angår bevillinger, effektiviseringskrav og personalemæssige rammer, som Skat har ageret inden for i kraft af politiske og økonomiske rammer.

Undersøgelseskommissionen skal endvidere belyse betydningen af de generelle effektiviseringstiltag i den undersøgte periode for de forhold, der er beskrevet under punkt 1 og 2.

Kilde: Udkast til kommissorium for en undersøgelseskommission om Skat.

Ritzau